Saudi The Billionaires’ Purge, Riyadh, Saudi Arabia – 26 Nov 2017